SILOKING Foermingweinen

dêr kinne jo wat mei

SILOKING selsridende foermingweinen:

Lely_Fryske_Flagge

Binne fan binnenbûsegrutte

Lely_Fryske_Flagge

Kinne koart troch de bocht

Lely_Fryske_Flagge

Binne krêftich

Lely_Fryske_Flagge

Hawwe in noflike sit

SILOKING selsrinnende foermingweinen binne:

Se litte jo net stean en minge it foer tige moai troch inoar. Ek yn beheinde krappe romtes kinne se har draai goed fine. 

De selsridende weinen binne te krijen fan 13 m³ oant 32 m³ en hawwe alle fernijings fan SILOKING.

Mei SILOKING Data hawwe jo alle dagen wer it mingsel folslein yn ‘e hân. Jo steane nea foar ferrassings.

De ferkeapers fan SILOKING foermingweinen wenje om’e hoeke en wolle graach mei jo yn petear. As der al wat is, helpe se jo gau út de brân. 

 

 

Fyn in ferkeaper yn jo omkriten:

Broekens Stiens

Adres:
Truerderdyk 4a, 9051 JC  Stiens
T: + 31 (0) 58 257 17 12
E: stiens@broekens.nl

Openingstijden:
Ma - vrij: 07:45 – 17:00 uur
Za.: 08:00 – 12:00 uur

Broekens Gorredijk

Adres:
Badweg 50, 8401 BL  Gorredijk
T: + 31 (0) 513 46 38 25
E: gorredijk@broekens.nl

Openingstijden:
Ma - vrij: 07:45 – 17:00 uur
Za.: 08:00 – 12:00 uur

Broekens Elahuizen

Adres:
Waldwei 16, 8581 KA  Elahuizen
T: + 31 (0) 514 22 22 00
E: elahuizen@broekens.nl

Openingstijden:
Ma - vrij: 07:45 – 17:00 uur

Broekens Surhuisterveen

Adres:
Dalweg 7, 9231 HW  Surhuisterveen
T: + 31 (0) 512 74 80 10
E:  surhuisterveen@broekens.nl

Openingstijden:
Ma - vrij: 07:45 – 17:00 uur

J. Dijk

Adres:
Boerestreek 41, 9247 CB Ureterp
T: + 31 (0) 512 30 14 31
E: info@dijk-ureterp.nl

Openingstijden:
Ma - vrij: 07:30 – 17:30 uur
Za.: 08:00 – 16:00 uur

Th. Zwart

Adres:
WarstiensterdYk 1, 9005 XM Wergea
T: + 31 (0) 58 255 12 01
E: lmb-zwart@hotmail.com

Openingstijden:
Ma - vrij: 07:45 – 17:00 uur

LMB Frans Piek

Adres:
Schoterlandseweg 2a, 8455JG Katlijk

T: + 31 (0) 513 541 230
E: lmbfranspiek@hetnet.nl

Openingstijden:
Ma - vrij: 7:30 - 18:00 uur
Za.: 09:00 - 16:00 uur

LMB Van Kalsbeek

Adres:
Sielânsreed 18, 8757 JZ Gaast

T: + 31 (0) 515 54 12 53
E: info@vankalsbeek-gaast.nl

Openingstijden:
Ma - vrij: 07:30 – 17:00 uur
Za.: 8:00 - 12:00 uur

Smed. A. Hoekstra

Adres:
Joodijk 1, 8614 JK  Oudega
T: + 31 (0) 515 - 469456
E: info@smederijhoekstra.nl

Openingstijden:
Ma - vrij: 8:00 – 18:00 uur
Za.: 08:30 – 15:00 uur

Freegje in Siloking brosjuere oan: